Download algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van www.crystalsbylila.com. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van www.crystalsbylila.com.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Www.crystalsbylila.com behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door www.crystalsbylila.com erkend.

1.4 Www.crystalsbylila.com garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal www.crystalsbylila.com bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is ( doordat het bestelde artikel niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van www.crystalsbylila.com zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door www.crystalsbylila.com geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro's en inclusief 21% btw.4. Zichttermijn/ herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenaankoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Dit is geldig op alle standaard artikelen en met uitzondering van onze gepersonaliseerde artikelen. Deze worden op bestelling handgemaakt en zijn daarom niet te retourneren.  
Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan www.crystalsbylila.com heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken (per e-mail) bij www.crystalsbylila.com. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de goederen bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt www.crystalsbylila.com er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 

  1. Onze frontriemen, versieringen, personalisatie op ruiter en/of paardenartikelen, worden op maat, met de hand, speciaal voor u gemaakt.  Hierbij vervalt het herroepingsrecht. Tenzij door de consument duidelijk aangetoond kan worden dat het op maat gemaakte product niet voldoet aan de tot stand gekomen overeenkomst tussen consument en ondernemer.


4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde goederen.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

* goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. (denk hierbij bijvoorbeeld aan de frontriemen die naar eigen ontwerp worden gemaakt)

* goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne.5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij www.crystalsbylila.com,dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van www.crystalsbylila.com. Www.crystalsbylila.com houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 


5.2 Www.crystalsbylila.com respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Www.crystalsbylila.com maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.6. Garantie

6.1 Www.crystalsbylila.com garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 Www.crystalsbylila.com is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elk individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde goederen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan www.crystalsbylila.com) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk (via email) te melden aan www.crystalsbylila.com. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan www.crystalsbylila.com schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien de klachten van de afnemer door www.crystalsbylila.com gegrond worden bevonden, zal www.crystalsbylila.com naar haar keuze of de geleverde goederen kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke (via email) regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van www.crystalsbylila.com en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van www.crystalsbylila.com) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van www.crystalsbylila.com gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van www.crystalsbylila.com voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 De garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens www.crystalsbylila.com in gebreke is; B) de afnemer de geleverde goederen zelf heeft gerepareerd en/ of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; C) de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderzins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van www.crystalsbylila.com; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

6.6 Er wordt geen garantie gegeven op het wassen van producten, dit is geheel op eigen risico.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt www.crystalsbylila.com zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden www.crystalsbylila.com slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk (per email) zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van www.crystalsbylila.com gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Www.crystalsbylila.com kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk (per email) overeengekomen.8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen www.crystalsbylila.com en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door www.crystalsbylila.com op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Www.crystalsbylila.com behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder Rembours of na vooruitbetaling.9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van www.crystalsbylila.com gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.10. Overmacht

10.1 Www.crystalsbylila.com is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen door de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van www.crystalsbylila.com alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Www.crystalsbylila.com behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is www.crystalsbylila.com gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.


11. Aansprakelijk

11.1 Www.crystalsbylila.com is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.


12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing

12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen www.crystalsbylila.com en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij www.crystalsbylila.com er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.